Публікаційна етика

Автори

Передаючи матеріали до редакції, автор гарантує наявність у нього авторських прав на рукопис і дає згоду на публікацію тексту і метаданих статті (включаючи прізвища та ініціали авторів, місця їх роботи та e-mail автора для кореспонденції) в журналі, що має на увазі поширення в друкованому варіанті , розміщення електронних копій в мережі Інтернет на сайтах журналу і спеціалізованих баз даних (в тому числі наукометричних), переклад на іноземні мови. При цьому за автором зберігається право використання опублікованого в журналі матеріалу в особистих (наукових, освітніх) цілях. Але відтворення опублікованої інформації третіми особами в будь-якому вигляді, включаючи переклад на інші мови, можливо тільки з письмового дозволу агентства з обов'язковим зазначенням бібліографічного посилання.

При подачі рукопису до редакції автори гарантують відсутність у них раніше опублікованих або поданих до розгляду в інші наукові видання матеріалів з аналогічним вмістом. В іншому випадку автори надають інформацію про попередню публікації даних, що містяться в статті.

Принципи професійної етики в діяльності редактора і видавця

Редактор

- при розгляді рукописів редактор віддає пріоритет достовірності результатів і науковій значимості роботи;

- оцінка рукопису проводиться без урахування раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів;

- до моменту публікації статті, її результати не використовуються у власних інтересах редактора, а також не розголошуються третім особам (крім рецензентів);

- рукописи з порушеннями етичних принципів до публікації не приймаються;

- редактор в обов'язковому порядку розглядає всі можливі скарги і звернення, пов'язані з процесом рецензування та публікації рукописів.

 

Рецензент

- дотримується принципів конфіденційності і не розголошує вміст документів, що надійшли на рецензію, третім особам;

- зобов'язується об'єктивно оцінювати рукописи, надаючи лише обґрунтовані, аргументовані зауваження без особистісної оцінки.

- при невідповідності спеціалізації оцінюваної рукописи, а також при наявності конфлікту інтересів (Конфлікт інтересів) рецензент повідомляє про це головному редактору.

 

Автор

- несе відповідальність за достовірність даних, представлених в рукописі, а також за відсутність ситуацій, що розцінюються як «Недобросовісна практиканаукових досліджень»;

- несе відповідальність за те, що цей рукопис не перебуває на розгляді в інших редакціях і не був опублікований до моменту подачі до редакції. Приховування факту публікації результатів в інших журналах неприпустимо. При бажанні авторів переопублікувати результати досліджень на інших мовах (переклад) необхідний дозвіл видавництва, яке опублікувало оригінальну версію статті.

- при подачі рукописи в авторському колективі вказуються всі особи, які зробили істотний внесок у написання рукопису, окремо виносяться подяки особам, які сприяють написанню роботи, але не мають підстави для входження до складу авторів.

- в складі списку літературних джерел наводяться всі значущі дослідження у відповідній галузі, які вплинули на дизайн дослідження і трактування результатів. При будь-якій згадці результатів інших досліджень, або теоретичних припущень необхідно надавати посилання на першоджерело (слід уникати цитування оглядів літератури, в яких наведені посилання на ці першоджерела). Необґрунтовані (недоречні по тематиці) цитування як власних, так і інших робіт неприпустимі.

- при виявленні помилок, друкарських помилок і інших неточностей в своїй роботі як в процесі розгляду рукопису, так і після її виходу автор зобов'язується проінформувати про це головного редактора.

Під недобросовісною практикою наукових досліджень мають на увазі:

  • Фабрикація даних (використання вигаданих спостережень або даних)

  • Фальсифікацію даних (свідоме спотворення даних)

  • Плагіат (запозичення ідей, даних або тексту без дозволу авторів і без вказівки посилання на першоджерело)

  • Проведення досліджень без урахування біоетичних норм

  • Ігнорування даних інших досліджень, що істотно відрізняються від результатів власних досліджень

  • Публікація звіту про клінічні дослідження фармакологічного препарату без згадки побічних дій

  • Проведення досліджень на людині без отримання інформованої згоди

  • Приховування конфлікту інтересів

  • Дублювання публікацій (публікація одних і тих же результатів в різних журналах)