DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2011.3.85-91

Імуноморфологічні аспекти прогнозування перебігу плоскоклітинних раків орофарінгеальної області.

A. V. Poslavskaya

Анотація


Статтю присвячено дослідженню експресії імуногістохімічних маркерів в плоскоклітинних раках орофарінгеальної області для прогнозування клінічного перебігу. Проведено аналіз експресії маркерів неоваскулогенезу VEGF і СD34, матричних металопротеіназ 1 і 9, онкопротеїнів р21, р16, циклину D1, маркерів міжклітинної адгезії Е-кадгерину і b-катеніну та проліферативної активності Кі-67 в залежності від клініко-морфологічних характеристик пухлин (первинної локалізації, ступеня диференціювання, наявності метастазів в лімфатичні вузли шиї) та відповіді на хіміотерапію. Визначені «несприятливі» імунофенотипи раків орофарінгеальної області з високим ризиком метастазування та ймовірною нечутливістю до хіміотерапії, що дозволяє більш диференційовано підходити до тактики лікування пацієнтів з плоскоклітинними раками орофарінгеальної області.

Ключові слова


плоскоклітинний рак орофарінгеальної області; напівкількісний аналіз цифрових зображень; матричні металопротеїнази; маркери неоваскулогенезу; маркери міжклітинної адгезії; онкопротеїни; проліферативна активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Аничков Н. М. Новое в учении о метастазировании злокачественных опухолей / Н. М. Аничков // Патологія. – 2006. – Т. 3, № 2. – С. 4-12.

Гладилина И. А. Современные подходы к терапии рака ротоглотки / И. А. Гладилина, М. А. Шабанов, М. И. Нечушкин // Практическая онкология. – 2003. – Т. 4, № 1. – С. 45-50.

Проценко С. А. Поиски путей индивидуализации противоопухолевой терапии / С. А. Проценко // Практическая онкология – 2007. – Т. 8, № 4. – С. 173-181.

Cardesa A. Pathology of the Head and Neck / A. Cardesa, P. J. Slootweg. – Berlin: Springer, 2006. – 316 р.

Choi S. Molecular pathogenesis of oral squamous cell carcinoma: implications for therapy / S. Choi, J. N.

Myers // Dent. res. – 2008. – Vol. 87, № 1. – Р. 14-32.

Expressions of matrix metalloproteinases in early-stage oral squamous cell carcinoma as predictive indicators for tumor metastases and prognosis / A. Katayama, N. Bandoh, K. Kishibe [et al.] // Clinical cancer research. – 2004. – Vol. 10. – Р. 634–640.

Immunohistochemistry quantification by a digital computer-assisted method compared to semiquantitative analysis / L. L. Matos, E. Stabenow, M. R. Tavares [et al.] // Clinics. – 2006. – Vol. 61, № 5. – P. 417-424.

Marur S. Head and neck cancer: changing epidemiology, diagnosis, and treatment / S. Marur, A. A. Forastiere // N eng. J. Med. – 2008. – Vol. 83, № 4. – Р. 489-501.
Morphologia